Z kamerą wśród Piastów

O konkursie

Uwaga zmiana kanału głosowania!!!

Głosowanie o Nagrodę Publiczności odbędzie się w dniach od 23 listopda br. do 29 listopda br. do godz. 22.00 serwisie YouTube na kanale Szlaku Piastowskiego: https://bit.ly/396pBT9

 

 

 

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do wzięcia udziału w  III edycji konkursu filmowego „Z kamerą wśród Piastów”.

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o Szlaku Piastowskim.

Kto może wziąć udział?

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych (klasy VII i VIII) oraz ponadpodstawowych (licea ogólnokształcące, szkoły branżowe I stopnia i technika) z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Prace konkursowe nadesłane ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych rozpatrywane będą w dwóch osobnych kategoriach. Udział mogą brać zarówno uczestnicy indywidualni, jak i zespoły (liczące maksymalnie 5 osób).

Co należy zrobić?

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu filmu o długości maksymalnie 3 minut o następującej tematyce (do wyboru):

1)    „Skąd się biorą mnisi i czego nas nauczyli?” - mnisi w czasach piastowskich;

2)    „Trudne życie żony władcy” – piastowskie damy.

Szczegółowe opisy tematów znajdują się w zakładce „Tematyka”.

Nadesłany film może zostać zarejestrowany dowolnym urządzeniem (kamerą, aparatem cyfrowym, smartfonem, itp.). Uczestnicy mają dowolność w wyborze formy, treści, obróbki technicznej, narracji, czy też doboru muzyki.

Wsparcie merytoryczne i warsztaty filmowe on-line

Uczniowie mają możliwość udziału w specjalistycznych warsztatach filmowych on-line (ze względu na sytuację epidemiologiczną), przeprowadzonych pod okiem specjalistów, w celu pomocy w przygotowaniu pracy konkursowej.

Udział w warsztatach jest bezpłatny i dobrowolny. Będą odbywać się indywidualnie dla każdego zgłoszonego zespołu w ustalonym terminie. Maksymalny czas warsztatu to 1,5 godziny. Informacja o terminie warsztatu zostanie przesłane drogą e-mailową do opiekuna zespołu.

Dodatkowo wszyscy uczestnicy warsztatów mogą liczyć na doradztwo merytoryczne w formie konsultacji mailowych lub on-line, trwające od zakończenia warsztatów do wysłania gotowej pracy konkursowej.

Jak zgłosić się na warsztaty?

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach on-line jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia wraz z podaniem wybranego tematu oraz rozpisanym pomysłem na realizację pracy konkursowej, w formie konspektu scenariusza o objętości maksimum do 1800 znaków (nie więcej niż 1 strona A4) wraz z niezbędnymi podpisanymi zgodami (zakładka „DO POBRANIA”) drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.10.2020 r. na adres: turystyka@kujawsko-pomorskie.pl, temat: „Warsztaty filmowe on-line”.

Jak zgłosić pracę konkursową?

Przystępując do konkursu „Z kamerą wśród Piastów” należy wypełnić formularz zgłoszeniowy wraz z niezbędnymi podpisanymi zgodami (zakładka „DO POBRANIA”) i przesłać w formie skanu lub zdjęcia na adres: turystyka@kujawsko-pomorskie.pl, temat: „Konkurs filmowy” w nieprzekraczalnym terminie do 13 listopada 2020 roku.

Prace konkursowe należy przesłać za pośrednictwem hostingu plików (np. Dropbox, Google Drive, We Transfer itp.).

O zachowaniu terminu decyduje data przesłanego e-maila.

Nagrody

Przewidziane są nagrody rzeczowe dla laureatów 3 pierwszych miejsc, w rozróżnieniu na dwie kategorie – szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.

Nagroda Publiczności

Wszystkie filmy, poza regularną oceną Komisji Konkursowej, będą również  konkurowały o Nagrodę Publiczności, przyznawaną przez internautów.

Nadesłane filmy zostaną opublikowane na stronie Szlaku Piastowskiego w serwisie YouTube https://bit.ly/396pBT9
23 listopada 2020 r. Zwycięży praca konkursowa, która otrzyma najwięcej głosów w postaci reakcji „To mi się podoba” do dnia 29 listopada 2020 r. do godziny 22:00.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia 7 grudnia 2020 r. do godz. 12.00 na stronie internetowej http://zkamerawsrodpiastow.kujawsko-pomorskie.pl; Facebooku i kanale Szlaku Piastowskiego.

Regulamin konkursu

Konkurs filmowy „Z kamerą wśród Piastów” jest organizowany od 2017 r. Dotychczas odbyły się dwie jego edycje, różniące sie tematyką. W 2017 r. tematyka konkursu dotyczyła historii, tradycji miejsc związanych ze szlakiem w województwie. W drugiej edycji w 2019 r. - była bardziej szczegółowa – zadaniem uczestników konkursu było przeniesienie bohaterów legend i lokalnych opowieści w czasy współczesne. Uczestnicy obu edycji mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach filmowych, prowadzonych przez specjalistów. W 2017 r. były to warsztaty i lekcja historii dla wszystkich uczestników konkursu, na które zaprosiliśmy po uroczystej, podsumowującej gali. W drugiej edycji warsztaty filmowe odbyły się w trakcie trwania konkursu w celu przygotowaniu pracy.

 

Konkurs filmowy "Z kamerą wśród Piastów" jest objęty honorowym patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Kujawsko-Pomorski kurator oświaty

Kujawy i Pomorze- Szlak Piastowski